Zp�t na hlavn� str�nku


�esk� Barokn� Spole�nost
Czech Barocque Society
Pozov 11
Postupice 257 01
Czech RepublicNovinky pro rok 2018!

Rebelka
Jezdecko lukost�eleck� show ve stylu filmu RebelkaPlesová sezóna 2017/2018

Letos znovu obnovujeme interiérovou minishow!Spolupracujeme s

Filip Matu�insk� Focen� se zv��atyNej p�edstavení 2013

Sokolnictví na koniKurzy j�zdy
v d�msk�m sedle


Klikn�t� ZDE!


�esk� barokn� spole�nost

D�rkov� pouk�zky

D�rkov� pouk�zky

Darujte sv�m bl�zk�m n�co netradi�n�ho, darujte z�itek!

Nab�z�me n�kolik typ� d�rkov�ch pouk�zek:


Fotografování na koni v kostýmu

J�zda v d�msk�m sedle

Vyj�ka na koni

Hodina létání s dravci a sovami

Horseback archery - j�zdn� lukost�elba

Kurz dámského je�d�ní

K�� pro nev�stu s kompletn� v�bavouObdarujte sv� p��tele! M�te z�jem? Kontaktujte n�s - info@cbs-cz.com
Tel.: 606 842 290


Fotografování na koni v kostýmu Novinka v nabídce!!!

Chcete opravdu originální dárek? Darujte focení s profesionály! Profi fotograf, lí�ení, kon�, po dohod� dravci, spousta historických kostým� a focení v terénu. Výsledkem bude 5 Vámi vybraných a následn� profi upravených fotografií.
Cena od 3000,-

D�rkov� pouk�zkyJ�zda v d�msk�m sedle

V�em d�m�m, kter�m u�arovalo kouzlo d�msk�ho sedla nab�z�me mo�nost vyzkou�en� tohoto kr�sn�ho jezdeck�ho odv�tv� v podob� seznamovac� v�ukov� hodiny, v�etn� odborn�ho v�kladu o historii d�msk�ho sedla a d�msk� m�dy v pr�b�hu stalet�.
Cena od 700,-

D�rkov� pouk�zkyHorseback archery - j�zdn� lukost�elba

Horseback archery, je pro jezdce i lukost�elce, p��jemn�m zpest�en�m a z�rove� zaj�mav�m spojen�m jejich kon��k�. Darujte alespo� jednu hodinu v�uky tohoto zaj�mav�ho sportu. Vhodn� i pro za��te�n�ky!
Cena od 700,-

D�rkov� pouk�zkyVyj�ka na koni

Proje�te se na fríském �i lipickém koni, malebnou posázavskou krajinou. Naši kon� jsou zkušení, pracují s herci i nejezdci, tak�e je vyjí��ka vhodná i pro úplné za�áte�níky!
Cena od 400,-

D�rkov� pouk�zkyHodina létání s dravci a sovami

Sta�te se alespo� na chvíli sokolníkem! V ukázkové hodin� se dozvíte alespo� malý základ o sokolnictví a vyzkoušíte si létat s dravci a sovami.
Cena od 1000,-

D�rkov� pouk�zkyKurz d�msk�ho je�d�n�

10-ti hodinov� kurz rozlo�en� do cca 2 hodin t�dn� (nebo dle p��n� klienta), ve kter�m se nau��te jak d�msk� sedlo spr�vn� nasedlat, jak udr�et balanc, spr�vn� pob�dky, dozv�te se spoustu zaj�mavost� z historie d�msk�ho sedla a d�msk�ho od�v�n� a mnoho dal��ho. Vhodn� pro za��te�n�ky i pokro�il�.
Cena 7000,-

D�rkov� pouk�zkyK�� pro nev�stu s kompletn� v�bavou

Vd�v� se V�m kamar�dka, chcete aby byl jej� svatebn� den opravdu nezapomenuteln�? Svatba na koni v na�� nab�dce nesm� chyb�t! V cen� pouk�zky je pron�jem kon� s kompletn�m vybaven�mv�etn� doprovodn�ho person�lu.

D�rkov� pouk�zky
Obdarujte sv� p��tele! Vyu�ijte na�e d�rkov� pouk�zky!

M�te z�jem? Kontaktujte n�s - info@cbs-cz.com, tel.: 606 842 290

Pouk�zku lze z�skat:
- dob�rkou - cena 73 K�,-
- p�evodem na ��et u �SOB a doporu�en� - cena 35,- K�
- vyzvednut� p��mo u n�s, po dohod� osobn� p�ed�n� (Praha, Bene�ov)
- zaslání mailem - sami si poukázku vytisknete

V�cvikov� hodiny a kurzy prob�haj� na ran�i Black Riders v Pozov� u Bene�ova
<-- Zp�t

Czech Barocque Society -Pozov 11 Postupice 257 01 Czech Republic

© 2009 Czech Barocque Society |webdesign by Johnny
!� Jak�koli ���en� fotografi� a text� bez souhlasu majitele je trestn� posti�iteln� �!