Zp�t na hlavn� str�nku


�esk� Barokn� Spole�nost
Czech Barocque Society
Pozov 11
Postupice 257 01
Czech RepublicNovinky pro rok 2018!

Rebelka
Jezdecko lukost�eleck� show ve stylu filmu RebelkaPlesová sezóna 2017/2018

Letos znovu obnovujeme interiérovou minishow!Spolupracujeme s

Filip Matu�insk� Focen� se zv��atyNej p�edstavení 2013

Sokolnictví na koniKurzy j�zdy
v d�msk�m sedle


Klikn�t� ZDE!


�esk� barokn� spole�nost

Historick� pr�vod m�sto Slan�

Historick� pr�vody

Sou��st� m�stsk�ch a historick�ch slavnost� �asto b�v� tak� pr�vod m�stem.

Na�i kon� spolehliv� voz� slavn� osobnosti, politiky a herce. Pro V� pr�vod zajist�me po�adovan� po�et kon� v�etn� vybaven� a doprovodn�ho person�lu. To v�e ve V�mi zvolen�m historick�m obdob�.

K pr�vod�m pat�� samoz�ejm� tak� ko��ry. Jednosp�e��, dvojsp�e�� �i �ty�p�e�� V�m zajist�me, hned v n�kolika barevn�ch variet�ch (b�lou�i, vran�ci, ryz�ci). M�me k dispozici tak� r�zn� typy povoz� a ko��r�.

Na�i spolehliv� jezdci mohou zaji��ovat bezpe�nost v �ele Va�eho pr�vodu, nebo d�lat doprovod osobnostem, kter� zatou�� z��astnit se pr�vodu v sedle.

Pro V� pr�vod nab�z�me tak� o�iven� rozli�n�ch historick�ch postav dle Va�� pot�eby a p��n� viz. odkaz �iv� obrazy.


Osobnosti, herci, .... a naši kon� v pr�vodech

Dravci a sovy pro fim Dravci a sovy pro fim
Zbraslav Slavnosti královny Elišky

gotika

Hradec Králové Slavnosti Elišky Rej�ky

gotika

Dravci a sovy pro fim Dravci a sovy pro fim
Kutná Hora Královské st�íb�ení

gotika

Pardubice Pernštejnské legendy

Renesance

Dravci a sovy pro fim Dravci a sovy pro fim
Hradec Králové Slavnosti královny Elišky

gotika

Pardubice závodišt� Kon� v akci

western

Dravci a sovy pro fim Dravci a sovy pro fim
Lomnice nad Popelkou

baroko

Pr�vod Prahou premiéra Western story

western

Dravci a sovy pro fim Dravci a sovy pro fim Dravci a sovy pro fim

 

 

 

Dravci a sovy pro fim Dravci a sovy pro fim

 

Dravci a sovy pro fim Dravci a sovy pro fim

 
Po�et ��inkuj�c�ch:
dle po�adavk�..

Historick� obdob�:
gotika, renesance, baroko, rokoko, emp�r, �pan�lsko
jsme schopni zrealizovat prakticky jak�koli obdob� dle Va�eho p��n�Kompletn� nab�dku a ceny jednotilv�ch p�edstaven� V�m na vy��d�n� r�di za�leme mailem ve form�tu PDF.

Kontaktujte n�s - info@cbs-cz.com
<-- Zp�t
Czech Barocque Society -Pozov 11 Postupice 257 01 Czech Republic

© 2009 Czech Barocque Society |webdesign by Johnny
!� Jak�koli ���en� fotografi� a text� bez souhlasu majitele je trestn� posti�iteln� �!